Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Регламент виконавчого комітету

Додаток
до рішення 4 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
від 08.04.2021 р. № 25

Регламент
виконавчого комітету Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Чопської міської ради (далі – виконавчий комітет).

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконкому з питань реалізації повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому.

1.3. Затвердження Регламенту, скасування та внесення змін у даний нормативний документ здійснюється рішенням сесії Чопської міської ради.

1.4. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

1.5. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради.

1.6. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.

1.7. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

1.8. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та делеговані повноваження, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

1.9. Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету.

1.10. Очолює виконавчий комітет міський голова.

1.11. Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації виконавчого комітету Чопської міської ради є державна.

1.12. Дотримання Регламенту є обов’язковим для посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Чопської міської ради, керівників комунальних підприємств, установ, закладів. Систематичне невиконання вимог Регламенту без поважних причини є підставою для застосування заходів дисциплінарного впливу відповідно до Кодексу законів про працю України.

2. Організація роботи виконавчого комітету

2.1. Організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:

2.1.1. Засідань виконавчого комітету.

2.1.2. Оперативних нарад міського голови з його  заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, керівниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету.

2.1.3. Засідань комісій, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері (галузі), повноважень виконавчого комітету.

2.1.4. Видання розпоряджень та доручень міського голови, а також розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання.

2.1.5. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини (проста більшість) від затвердженого радою загального складу виконавчого комітету. Засідання проводяться під головуванням міського голови, в разі його тимчасової відсутності – виконуючим обов’язки міського голови, при неможливості міським головою проводити засідання – одним із заступників міського голови як головуючим на засіданні.

 3. Планування роботи

3.1.Планування роботи виконавчого комітету здійснюється з врахуванням поточного моменту і ситуації, що складається в громаді. Робота виконкому планується на квартал.

3.2.  До плану роботи виконкому включаються питання:

- про план економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;

- про роботу виконавчих органів міської ради;

- про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

- перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально – економічного розвитку громади, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери.

3.3. План роботи виконавчого комітету затверджується на засіданні, що передує початку кварталу.

3.4. Організаційний відділ протягом п’яти робочих днів після затвердження рішення про план роботи доводить його до відома виконавців.

3.5. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками міського голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

3.6. Загальний контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

 4. Підготовка до засідань виконкому

4.1. Засідання виконавчого комітету проводяться згідно з планом роботи як правило в третій четвер кожного місяця з 14.00 години. При необхідності скликаються позапланові (позачергові) засідання виконкому, а час проведення уточнюється.

4.2.Порядок денний на засідання виконкому складається з врахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” організаційним відділом під безпосереднім керівництвом керуючого справами виконавчого комітету.

4.3. На підставі сформованого порядку денного керуючий справами виконавчого комітету готує проєкт розпорядження міського голови про скликання засідання виконавчого комітету.

4.4. Скликає засідання виконавчого комітету міський голова відповідно до свого розпорядження або заступник, на якого покладено виконання обов’язків міського голови на час його відсутності.

4.5. Розпорядження про скликання засідання виконавчого комітету, відповідно до цього розділу  доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради не пізніш як за 5 днів до його проведення,  а у разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше як за 1 день до проведення засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд виконкому.

4.6. У розпорядженні про скликання засідання виконавчого комітету вказується дата, час, місце проведення засідання та порядок денний засідання.

4.7. Проєкти рішень на чергове засідання виконавчого комітету Чопської міської ради надаються членам виконкому організаційним відділом за 2 дні до проведення засідання. Проєкти рішень на позачергове засідання надаються членам виконкому під час їх реєстрації.

4.8. Повідомлення (членам виконавчого комітету, посадовим особам, доповідачам, запрошеним, тощо) про проведення засідання виконкому, реєстрація членів виконкому присутніх на засіданні, забезпечується організаційним відділом. Також організаційний відділ фіксує присутність офіційно запрошених на засідання виконкому осіб.

4.9.Підготовка матеріалів на засідання виконкому (довідок, інформацій, проєктів рішень) здійснюється членами виконкому, керівниками відділів, управлінь та служб, призначеними робочими групами. До підготовки питань можуть залучатися постійні комісії міської ради, депутати, працівники апарату ради та її виконавчих органів, представники громадських організацій, спеціалісти галузей.

4.10. Відділи, управління міської ради та інші організації, інститути громадянського суспільства, які подають проєкти рішень на засідання виконкому, зобов’язані погодити та завізувати їх у зацікавлених відділах та посадових осіб, які у відповідності з їх компетенцією мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проєкті, згідно вимог даного Регламенту.

4.11. Всі проєкти рішень візуються керуючим справами виконавчого комітету та заступником, до компетенції якого входить дане питання. Правовий відділ перевіряє проєкти рішень на відповідність їх чинному законодавству України та здійснює їх візування.

В процесі  візування проєкту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проєкту рішення, про що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підпису. Зауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проєкту рішення. В разі надання таких зауважень, особа, яка надає зауваження, повертає  проєкт розробнику, який повинен усунути  зауваження та здійснити процедуру візування вже виправленого проєкту.

Якщо під час опрацювання проєкту рішення виникла необхідність внесення до нього змін, проєкт повертається на доопрацювання та для повторного візування виконавцю.

4.12. Проєкти рішень, остаточно підготовлені та завізовані згідно з вимогами даного регламенту, подаються в електронному вигляді та на паперових носіях в організаційний  відділ для реєстрації у журналі реєстрації проєктів рішень виконавчого комітету Чопської міської ради та здійснення оприлюднення на офіційному сайті міської ради із дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Оприлюднення проєктів рішень без візування не допускається.

4.13. Візування проєктів рішень здійснюється виконавцем проєкту:

4.13.1. На зворотній стороні останньої сторінки проєкту рішення  друкується:

- посада, прізвище особи – керівника структурного підрозділу, яким підготовлено цей проєкт;

- посади, прізвища посадових осіб, якими візується  проєкт рішення,

- вказується інформація, яка підлягає оприлюдненню з врахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про захист персональних даних”

- перелік установ, підприємств, службових осіб, кому розсилається дане рішення;

-  прізвище, ініціали та номер службового телефону посадової особи, яка безпосередньо підготувала документ

- вказується реєстраційний номер проєкту

4.13.2.  Візування проєктів рішень проводиться автором (ініціатором) проєкту рішення протягом 5–ти робочих днів. Проєкти рішень індивідуальної дії готуються та візуються відповідним підрозділом Чопської міської ради, її виконавчого комітету, який готує даний проєкт рішення згідно накладеної резолюції, протягом 5–робочих днів з дня отримання заяви та необхідного пакету документів.

Візування проєктів рішень виконавчого комітету здійснюється в такій послідовності:
– керівник підрозділу, що підготував проєкт рішення;

- правовий відділ;

- керівники інших управлінь, відділів чи інші службові особи, які мають безпосереднє відношення до вирішення питань, що порушуються в рішенні;

- заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

- секретар міської ради – в разі потреби;

-  керуючий справами виконавчого комітету;

- особа, яка здійснює оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Чопської міської ради. Оприлюднення проєкту рішення без візування не допускається.

4.14. Пропозиції, які викладаються у вигляді подання до міського голови, з проєктами рішень, підготовлені членами виконавчого комітету, постійними комісіями та депутатами ради, загальними зборами громадян, інститутами громадянського суспільства, подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня їх розгляду та прийняття на засіданні виконавчого комітету, на паперовому носії та в електронному вигляді до організаційного відділу, де повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації проєктів рішень виконавчого комітету. Реєстраційний номер проєкту проставляється на звороті останньої сторінки поданого проєкту рішення.

4.14.1. Організаційний відділ здійснює протягом 2-ох робочих днів процедуру візування даного проєкту рішення, передбачені п. 4.10 даного Регламенту із зазначенням Автору (ініціатора) проєкту рішення. Якщо в процесі візування до проєкту не надійшло зауважень, організаційний відділ здійснює оприлюднення проєкту на офіційному сайті Чопської міської ради для забезпечення вимог Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

4.14.2. В процесі  візування проєкту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проєкту рішення, про що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підпису. Зауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проєкту рішення. В разі надання таких зауважень,  організаційний відділ повертає  проєкт автору (ініціатору) який повинен усунути  зауваження протягом 3-ох робочих днів та повернути його до міської ради, відкликати його або викласти свою думку на окремому аркуші щодо незгоди внесення наданих зауважень.

4.14.2.1. Якщо ініціатор проєкту рішення не згідний із наданими зауваженнями, він викладає свою думку на окремому аркуші і додає до проєкту рішення.

4.14.2.2. Проєкт рішення розміщується на офіційному сайті міської ради і виноситься на розгляд виконавчого комітету. До такого проєкту рішення членам виконавчого комітету додаються викладені на окремому аркуші зауваження до проєкту рішення та викладена на окремому аркуші думка ініціатора проєкту рішення щодо незгоди внесення наданих зауважень.

4.15. Внесені на засідання виконкому проєкти рішень повинні бути стислі (до 2-3 друкованих сторінок), ретельно відредаговані, надруковані на бланку встановленого взірця (шрифт № 14), мати чітку назву, що коротко й точно відображає його зміст. Проєкт рішення повинен складатися з таких частин:

- мотивуючої – у якій містяться об’єктивна оцінка стану справ, причини недоліків у розв’язанні відповідних проблем, мета, з якою видається рішення, посилання на норми чинного законодавства, якими регулюються порушені у проєкті питання;

- вирішальної – у якій конкретно і чітко формулюються завдання, спрямовані на досягнення поставленої мети, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної – у якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу, на яку покладається контроль за виконанням рішення. Термін виконання не вказується у рішеннях, які носять індивідуальний характер. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у проєкті рішення, стисла довідка (пояснююча записка) по суті питання, перелік організацій, яким необхідно надіслати прийняте рішення.

4.16. Якщо проєкт рішення містить додатки, то про це зазначається в основному документі. Помітка про те, що документ є додатком робиться в правому верхньому куті першого аркуша додатка за зразком: Додаток до рішення виконкому від 15.01.16 № 24 (шрифт №14). Якщо додаток один, то він не нумерується. У разі наявності кількох додатків, на них зазначаються порядкові номери. Наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т.д. Знак “№” перед цифровим позначенням не ставиться. Додатки мають назви, що відповідають зазначеним в основному документі.

4.17. Оформлені у вигляді додатків склад комісій, штабів, оргкомітетів, координаційних рад, робочих груп формується із прізвищ, запропонованих до їх складу осіб із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням посади та у порядку важливості відведених їм функцій. Якщо до складу вказаних органів запропоновані працівники організацій чи установ, які не належать до сфери управління міської ради, то обов’язкове зазначення згоди брати участь у їх роботі.

4.18. Проєкти рішень після засідання виконавчого комітету організаційним відділом формуються в одну справу, зберігаються поточний рік у відділі, після чого передаються на зберігання в архівосховище.

 5. Попереднє обговорення проєктів рішень

5.1. Попереднє обговорення проєктів рішень виконавчого комітету здійснюється шляхом опублікування  їх на офіційному сайті Чопської міської ради у відповідній рубриці.

5.2. Керуючий справами виконавчого комітету в разі потреби забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями та громадськістю.

5.3. Зауваження та пропозиції до проєктів рішень (які надходять від громадськості) подаються до організаційного відділу у письмовій формі та в електронному вигляді.

5.4. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проєкту.

 6. Затвердження порядку денного, прийняття та оформлення рішень

6.1. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проєкту порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості розгляду вже включених питань, включення окремих питань, тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни  в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх на засіданні виконкому.

6.2. Порядок денний приймається в цілому більшістю членів виконкому, присутніх на засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

6.3. Питання порядку денного засідання виконкому розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

6.4. На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:

- для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- для оголошення запитань – до 1 хвилини;

- для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

- для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

6.5. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

6.6. З питань, включених до порядку денного засідання виконавчого комітету, доповідають керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та закладів комунальної форми власності, а також члени виконавчого комітету, депутати міської ради, які внесли відповідні проєкти рішень.

Із співдоповідями можуть виступати заступники міського голови з питань діяльності відповідних виконавчих органів міської ради за розподілом повноважень, керівники інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, запрошені на засідання виконкому для розгляду питання.

Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання.

6.7. Присутнім на засіданні виконавчого комітету керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності, головуючий може надати слово для запитань, виступу по суті питання, а також пропозицій:

- про зміни і доповнення до проєктів рішень або про їх доопрацювання;

- про перенесення (у виняткових випадках) обговорення питання на інше засідання виконавчого комітету, про додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією.

6.8. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні простою більшістю голосів від затвердженого радою загального складу виконкому, шляхом підняття руки, підписуються міським головою не пізніше 5 робочих днів з дня засідання, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки міського голови або головуючим на засіданні виконкому, і набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в самому рішенні не встановлено іншого строку. Додатки до рішень виконкому підписує міський голова.

6.8.1. У разі незгоди міського голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

6.9. Рішення, які прийняті виконкомом із доповненнями чи зауваженнями, внесеними на засіданні, доопрацьовуються ініціаторами, які готували проєкт рішення. На доопрацювання проєкту відводиться 2 робочі дні. Доопрацьовані рішення направляються у організаційний відділ, звідки вони подаються на підпис міському голові у встановленому порядку.

6.10. Організаційним відділом здійснюється нумерація прийнятих на засіданні виконавчого комітету рішень. Нумерація рішень виконкому здійснюється в межах календарного року. Прийняті рішення подаються організаційним відділом  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для подальшого підписання міським головою (в разі його відсутності – виконуючому обов’язки міського голови або головуючому на засіданні виконкому).

6.11. Підписані рішення реєструються в організаційному відділі в журналі реєстрації рішень.

6.12. Організаційний відділ готує витяги із прийнятих рішень виконавчого комітету, які підписує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету (в разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету – особа, яка виконує його обов’язки)  та відповідно до переліку надсилає виконавцям, але не пізніше як через 7 днів після засідання виконкому.

6.13. Особа, на яку покладено обов’язки по здійсненню оприлюднення інформації на офіційному сайті Чопської міської ради, здійснює оприлюднення прийнятих на засіданні виконавчого комітету рішень та протоколу засідання на офіційному сайті не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня засідання виконкому.

6.14. Оригінали протоколів засідань виконкому, рішень та матеріали до них організаційним відділом формуються в хронологічному порядку, переплітаються і зберігаються протягом поточного року у керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, потім в архівосховищі міської ради відповідний термін, після чого передаються відповідальною особою на зберігання в архівний відділ Ужгородської РДА.

6.15. Рішення виконкому у випадках визначених законом, доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

6.16. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації та може здійснюватися  проведення відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де проводиться засідання виконкому. Проведення відеозйомок і звукозапису під час засідання виконавчого комітету забороняється при розгляді питань, що віднесені чинним законодавством до інформації з обмеженим доступом.  Крім того не допускається відеозйомка та звукозапис при розгляді питань, які стосуються захисту прав дитини, опіки/піклування, та при наданні матеріальної допомоги мешканцям Чопської міської територіальної громади в частині інформації щодо стану їх здоров’я.

6.17. Під час проведення засідань не допускаються неетичні прояви, порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За вимогою головуючого може бути ухвалене рішення про неможливість подальшої участі в засіданні порушників Регламенту.

 7. Особливості позачергових засідань

7.1. В разі необхідності міський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

Голосування відбувається шляхом підняття рук присутніх в залі членів виконавчого комітету. Участь членів виконкому та результати голосування відображаються у протоколі.

 8. Особливості розгляду питання порядку денного “Різне”

8.1. Після розгляду основних питань порядку денного  засідання виконкому членам виконкому надається право виступити у “Різному”, яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та пропозицій щодо роботи виконкому, виконавчих органів ради тощо.

8.2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь члену виконкому індивідуально та у встановлений головуючим термін.

8.3. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному”, не приймаються, голосування не проводиться.

 9. Фіксування засідання виконавчого комітету

9.1. Засідання виконкому протоколюються. Ведення протоколу здійснюють посадові особи організаційного відділу.

В протоколі вказується:

- номер протоколу;

- дата засідання;

- перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні;

- перелік присутніх на засіданні керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади;

- перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (рішення прийнято; кількість голосів за проєкт рішення, проти, утримались, не голосували, не прийнято), номери прийнятих рішень з кожного питання, що додаються до протоколу;

- доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань, протокольні рішення дані при розгляді питання “Різне”.
9.2. Організаційний відділ веде, оформляє і не пізніше 4 робочих днів після засідання подає протокол засідання виконкому керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для подальшого підписання міським головою, а в разі його відсутності – виконуючому обов’язки міського голови або головуючому на засіданні виконкому.

Протоколи засідань виконкому підписує міський голова або заступник міського голови, виконуючий його обов’язки та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Чопської міської ради.

Після підписання, не пізніше ніж на 5 робочий день з дня засідання виконавчого комітету, протокол опубліковується разом із прийнятими на засіданні виконавчого комітету рішеннями на офіційному сайті Чопської міської ради у рубриці “Нормативна база” – “Рішення” – “Виконавчого комітету”.